3д візуалізація та навчання 3д макс

moc.liamg%40ramyr.ajiluj

3д візуалізація та навчання 3д макс

moc.liamg%40ramyr.ajiluj

Договір про надання послуг (публічна оферта)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Фізична особа – підприємець Римар Ю. М. ("Yuliia Rymar", NIP: 6751783951 REGON: 525619730) (далі – Виконавець), пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі – Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг навчання.1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги навчання у формі курсу, інтенсиву або консультації, детальний опис яких міститься на веб-сайті https://julijarymar.com/ або https://www.instagram.com/3d_julijarymar/ (далі – послуги).2.2. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.2.3. Вартість послуг навчання визначається залежно від обраної Замовником послуги2.4. Ухвалення цієї Оферти і відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, у необхідній для нього мірі, ознайомився з умовами цього Договору (далі – Оферти) та програмою дистанційних курсів, розміщених за адресою: https://julijarymar.com/ або https://www.instagram.com/3d_julijarymar/
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ3.1. Виконавець зобов'язується:3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраної Замовником послуги, надати йому послуги навчання у строк, визначений зазначеним планом.3.1.2. Забезпечити безперервність навчального процесу відповідно до обраного Замовника послуги.3.1.3. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених послугою, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначене заняття.3.1.4. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.3.2. Виконавець має право:3.2.1. Зупинити/припинити надання Замовнику послуг в односторонньому порядку у таких випадках:• Замовник порушив умови цього Договору;• Замовник вчинив дії незаконного чи аморального характеру, що порушують громадський порядок, що посягають на честь та гідність громадян та підприємств та/або викликають їхні скарги, чи скоїв дії, направлені на отримання конфіденційної інформації чи інформації зі спеціальним доступом;3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 – 4.1.5 цього Договору та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також навчальних планів та вартості послуг навчання з попередньою публікацією на сайті https://julijarymar.com. При цьому внесення змін до навчальних планів та вартості послуг навчання при наданні Замовнику послуг навчання не допускається.3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, заподіяних діями Замовника.3.2.5. Переносити заняття, передбачені навчальним планом, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за три години.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА4.1. Замовник зобов'язаний:4.1.1. Добросовісно виконувати умови цього Договору, дотримуватись правил поведінки та своєчасно внести оплату за обрані послуги.4.1.2. Дотримуватись плану навчання та своєчасно вивчати матеріали послуги. В іншому випадку, Замовник позбавляється права на пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги.4.1.3. Дотримуватись правил поведінки на заняттях/вебінарах, у соціальних мережах та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників навчальної програми.4.1.4. При отриманні послуг не здійснювати несанкціоновану розсилку листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп'ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати та не поширювати їх.4.1.5. Будь-які матеріали, отримані Замовником від Виконавця в рамках послуг, що надаються, можуть використовуватися Клієнтом тільки в особистих цілях і не можуть передаватися третім особам чи транслюватися на широкий загал. Замовнику забороняється відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати матеріали, надані Виконавцем у рамках наданих Послуг.4.2. Замовник має право:4.2.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги, згідно з обраною послугою будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ5.1. Послуги навчання за цим Договором надаються на умовах 100-відсоткової передоплати послуги або часткової розстрочки, умови якої обговорюються заздалегідь у індивідуальному порядку. Погоджуючись на розсрочку Замовник зобов'язується сплатити повну вартість послуги. Якщо платіж по розстрочці був виконаний не вчасно - доступ до всіх матеріалів закривається. 5.2. Якщо замовник сплачує курс заздалегідь частковою передплатою - така передплата поверненню не підлягає.5.3. Вартість за обраний Замовником вид послуг складає грошову суму, що зазначена на веб-сайті на момент надання Користувачем акцепту цього Договору з урахуванням, за умови наявності, акційних пропозицій.5.4. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів. Безпека та інші умови використання вибраних Замовників способів оплати виходять за рамки Договору та регулюються угодами з відповідними платіжними інтеграторами. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, допущені ним під час оплати Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки або інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильного вказання призначення платежу.5.5. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ6.1. Послуги вважаються наданими з моменту надання доступу до відео-уроків шляхом надходження повідомлення у соціальні мережі Замовника, надходження листа на адресу електронної пошти Замовника або відкриття посилання після оплати на соціальні мережі з матеріалами6.2. За цим Договором не передбачається повернення часткової або повної грошової суми, що була сплачена Замовником за надані послуги.

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ7.1. Надання послуг Замовнику не супроводжується складанням акту приймання-передачі наданих послуг.7.2. Надання послуг в рамках цього Договору підтверджується фактом споживання Замовником наданих йому послуг.7.3. Фактом споживання наданих послуг Замовнику є можливість такого споживання, що є тотожнім факту отримання Замовником листа, повідомлення або посилання, зазначеними у п. 6.17.4. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він частково або повністю не скористався послугами з власної вини.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.8.2. Замовник усвідомлює, що порушення умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання послуг навчання.8.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника. При цьому суб'єктивна негативна оцінка Замовником наданих Виконавцем Послуг не є підставою вважати Послуги не наданими або наданими неналежним чином.8.4. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.8.5. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.8.6. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.
9. ФОРС-МАЖОР9.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та яким неможливо було запобігти.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ10.1. Договір набирає чинності з оплати послуг навчання Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного у вибраному Замовником навчальному плані.
11. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ11.1. Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності захищена авторським правом, правом на торгову марку та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Зазначені права є дійсними та охороняються в усіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як існуючих у даний час, так і розроблених чи створених згодом. Жодні права на вміст послуг, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.11.2. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості курсу, за кожний випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.
12. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК12.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.12.2. Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії) зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів задовольнити заявлені вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.12.3. У разі якщо суперечка, яка виникла, не буде врегульована в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцезнаходженням Виконавця.12.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
13. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИВиконавецьYuliia RymarPoland, Kraków, Lipowa 3D, 30-702NIP: 6751783951 REGON: 525619730tel: +48574088319, e-mail: moc.liamg%40ramyr.ajilujPL39 1050 1445 1000 0090 8242 9540